Politică de Confidențialitate

Regulamentul2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrareadatelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date(General Data Protection Regulation, în prezentul document – GDPR, Regulamentsau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europeneîn 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cudata de 25 mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva95/46/CE, înlocuind astfel și prevederile Legii nr. 677/2001 (în prezent,abrogate).
Regulamentuleste direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturorpersoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vederematerial, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cucaracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracterpersonal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cupersonalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datelede contact ale persoanei juridice.
Datelecu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoanăfizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); opersoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată,direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, unidentificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriiidentităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturalesau sociale.
Prelucrareadatelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuniefectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cusau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminareasau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
IDENTITATEA OPERATORULUI
Avândîn vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de”operator” ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritateapublică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele,stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracterpersonal, operatorul care prelucrează date cu caracter personal prinintermediul acestui website este SC Pirkapi-PKP SRL, cu sediul în Str. Principala41, Jiliste, Sl. Ciorasti, jud. Vrancea, înmatriculată la Oficiul RegistruluiComerţului J39/40/2021, având CUI 43591768, cu date de contact contact@softretail.ro, 0737538458, .
COLECTAREA DATELOR PERSONALE
CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
Operatorulacestui website colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personaleale / referitoare la dvs.:
Nume, prenume
Adresa de domiciliu și/sau de reședință
Date de contact (precum e-mail, telefon, fax)
IP
Imagini vizuale sau secvențe (fotografii, video)
Având în vedere că Regulamentulinterzice, în principal, “prelucrarea de date cu caracter personal caredezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiuneareligioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şiprelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică aunei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţasexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice” (conform art. 9 alin.1), sunt stabilite apoi situațiile în care este permisă prelucrarea unor astfelde date:
1. există consimțământul explicital persoanei vizate;
2. prelucrarea este necesară înscopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specificeale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei demuncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale
3. prelucrarea este necesarăpentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale uneialte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitatefizică sau juridică de a-şi da consimţământul;
4. prelucrarea este efectuată încadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii adecvate de către ofundaţie, o asociaţie sau orice alt organism fără scop lucrativ şi cuspecific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia caprelucrarea să se refere numai la membrii sau la foştii membri aiorganismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanenteîn legătură cu scopurile sale şi ca datele cu caracter personal să nu fiecomunicate terţilor fără consimţământul persoanelor vizate;
5. prelucrarea se referă la datecu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de cătrepersoana vizată;
6. prelucrarea este necesarăpentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sauori de câte ori instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lorjudiciare;
7. prelucrarea este necesară dinmotive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptuluiintern, care este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţadreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şispecifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselorpersoanei vizate;
8. prelucrarea este necesară înscopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluareacapacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical,de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratamentmedical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau deasistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului internsau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub rezervarespectării condiţiilor şi garanţiilor prevăzute la alineatul (3);
9. prelucrarea este necesară dinmotive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fiprotecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresasănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă aasistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, întemeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuriadecvate şi specifice pentru protejarea drepturilor şi libertăţilorpersoanei vizate, în special a secretului profesional; sau
10. prelucrarea este necesară înscopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţificăsau istorică ori în scopuri statistic, proporţional cu obiectivul urmărit,respectând esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoareşi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselorpersoanei vizate.
OBȚINEREACONSIMȚĂMÂNTULUI
GENERALITĂȚI
Pentru ca prelucrarea datelor cucaracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată înbaza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract,îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimatde persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i seimpune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a datconsimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat subimperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiileprevăzute de GDPR.
Acordarea consimțământului trebuie săfie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă care săconstituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şiclară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracterpersonal. În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat încontextul unei declarații, în format electronic sau în scris, care se referă șila alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentatăîntr-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, putând firealizată chiar și prin bifarea unei căsuțe. Pentru ca prelucrarea datelor cucaracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată înbaza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract,îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabilexprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului ise impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a datconsimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat subimperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiileprevăzute de GDPR.
COOKIES
Pe acest site se folosesc cookie-uri.Acestea nu dăunează computerului dvs. şi nu conţin viruşi, ci au rolul de acontribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Elereprezintă fişiere-texte de mici dimensiuni care sunt salvate pe computeruldvs. şi sunt salvate de browser-ul utilizat.
Multe dintre cookie-urile folosite senumesc „session cookies”, care sunt şterse automat după vizita pe acest site.Altele rămân în memoria computerului dvs. până la ştergerea acestora de cătredvs., acestea făcând posibilă recunoaşterea browser-ului la o vizităulterioară.
Puteți configura browser-ul dvs. pentrua vă informa cu privire la utilizarea cookie-urilor, astfel încât să putețidecide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. În modalternativ, browser-ul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urileîn anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să șterge automatcookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poatelimita funcționalitatea acestui site web.
Cookie-urile care sunt necesare pentru apermite comunicațiile electronice sau pentru a oferi anumite funcții pe caredoriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate înconformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR, conform căroraprelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care este necesară în scopulintereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. Prin urmare,operatorul acestui website are un interes legitim în stocarea anumitorcookie-uri, pentru a asigura o optimizare fără erori tehnice. Alte cookie-uri(cum ar fi, spre exemplu, cele utilizate pentru analizarea comportamentuluidvs. de navigare) sunt de asemenea stocate şi vor fi tratate separat în acestdocument.
PLATFORMĂ DECONSENT MANAGEMENT
Acest website folosește o platformă degestionare a consimțământului – vitals.co -, fiind astfel împuterniciți săobținem, să gestionăm și să documentăm consimțământul dumneavoastră dat încalitate de utilizator.
Colectarea consimțământuluidumneavoastră se face în mod legal, prin respectarea tuturor cerințelor legale(conținute de GDPR, de liniile directoare ale jurisprudenței Curții Europene deJustiție, de Cadrul de transparență și consimțământ IAB Europe), prin intermediulplatformei ajungându-se la optimizarea consimțământului dat la momentulnavigării pe acest website.
Platforma de management aconsimțământului – vitals.co – respectă prevederile europene în domeniu,prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilorrealizându-se numai în măsura în care acest lucru este necesar pentrufuncționalitatea și optimizarea conținutului site-ului. Prelucrarea datelor cucaracter personal ale utilizatorilor are ca bază legală consimțământulspecific, informat și  liber exprimat al utilizatorilor, obținut înconformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament. Pentru mai multedetalii, puteți accesa Politica de Confidențialitate disponibilă aicihttps://vitals.co/policies/privacy-policy
FIŞIERE JURNALDE PE SERVER
Providerul acestui site colectează şistochează în mod automat informaţiile pe care browser-ul dvs. le transmiteautomat către noi prin intermediul fişierelor-jurnal. Acestea sunt:
Tipul şi versiunea de browser
Sistemul de operare folosit
URL-ul paginii care a generatinițial solicitarea pentru afișarea paginii sau obiectului curent(Referrer URL)
Numele de gazdă al computeruluicare accesează
Date temporale privindaccesarea server-ului
Adresa IP
Temeiul legal pentru prelucrarea unorastfel de date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR, care permiteprelucrarea de date atunci când este necesară pentru executarea unui contractla care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cerereapersoanei vizate, înainte de încheierea unui contract.
FORMULAR DECONTACT
În cazul în care ne trimiteți întrebăriprin intermediul formularului de contact, vom colecta datele introduse înformular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspundeîntrebărilor dvs. și a altora ulterioare. Nu transmitem aceste informații fărăpermisiunea dvs. Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le introducețiîn formularul de contact numai cu consimțământul dvs. [în conformitate cuprevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR1]. Puteți să vă revocați oricândacordul, un e-mail informal în acest sens fiind suficient. Datele prelucrateînainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în mod legal. Vom păstradatele pe care le furnizați pe formularul de contact până când:
solicitați ștergerea datelor;
revocați consimțământul pentrustocarea acestora sau dacă 
scopul pentru stocarea acestuianu mai este valabil. 
Orice dispoziții legale obligatorii, înspecial cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nusunt afectate de cele arătate mai sus.
CONTACTARE PRINE-MAIL, TELEFON SAU FAX
Dacă ne contactați prin e-mail, telefonsau fax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele personale pe care le veţifurniza vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul soluţionării cereriidumneavoastră, în baza consimţământului exprimat de dumneavoastră.
Prin urmare, vom prelucra toate datelepe care le furnizaţi în temeiul următoarelor prevederi legale din cuprinsulGDPR, respectiv:
numai cu consimțământul dvs. -în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR
pentru executarea unui contractsau în etapa precontractuală – în conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. b) GDPR
pentru îndeplinirea scopului şiinteresului legitim urmărit de noi, respectiv acela de prelucrareeficientă a cererilor trimise de dvs. – în conformitate cu prevederileart. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.
Vom păstra datele pe care le furnizațiîn acest mod până când:
solicitați ștergerea datelor;
revocați consimțământul pentrustocarea acestora sau dacă 
scopul pentru stocarea acestuianu mai este valabil, în toate situaţiile cu excepţia perioadelorobligatorii de păstrare a datelor.
ÎNREGISTRAREAPE SITE
Vă puteţi înregistra pe acest websitepentru a accesa funcţii şi servicii adiţionale oferite de compania noastră. Înacest sens, datele introduse de dvs. vor fi utilizate şi prelucrate cu scopulfolosirii respectivului serviciu sau funcţii pentru care v-aţi înregistrat.Datele obligatorii solicitate la înregistrare trebuie furnizate de către dvs.în întregime, în caz contrar operaţiunea de înregistrare urmând a fi respinsă.
Pentru a vă informa despre modificăriimportante, cum ar fi cele din sfera site-ului nostru sau despre schimbăriletehnice, vom folosi adresa de email specificată de dvs. la momentulînregistrării.
Prelucrarea datelor cu caracterpersonal, furnizate în procedura de înregistrare, se face doar cuconsimţământul dvs. şi cu respectarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 lit. a)GDPR. Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail informal în acest sensfiind suficient. Vom continua să stocăm datele colectate în timpulînregistrării atât timp cât veţi rămâne înregistrat pe acest website, însăperioadele obligatorii de stocare rămân valabile şi vor fi respectate.
SCOPULPRELUCRĂRII DATELE COLECTATE
O parte din datele colectate pe acest sitesunt utilizate pentru:
Prestarea serviciilor pe carele oferim în beneficiul dumneavoastră (spre exemplu, pentru soluționareaproblemelor de orice natură referitoare la produsele și serviciilenoastre, pentru asigurarea serviciilor de suport etc.)
Funcţionarea optimă șioptimizarea acestui site (statistic şi analitic) – Ne dorim în permanențăsă vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru, motiv pentru careputem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu gradul desatisfacţie pe care l-aţi avut pe durata navigării pe acest site, vă puteminvita să completați chestionare de sugestii sau altele asemenea.
Activităţi de publicitate şipromovare în mediul online. Ne puteți solicita oricând, prin mijloaceledescrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor dvs. cucaracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. încel mai scurt timp posibil.
Informare periodică autilizatorilor – Vrem să vă ținem la curent cu privire la ofertelenoastre. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținândinformații generale și tematice, informații cu privire la oferte saupromoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări depiață și sondaje de opinie. Pentru comunicările de acest tip, avem catemei consimțământul obţinut în prealabil de la dumneavoastră. Vă putețirăzgândi și retrage consimțământul în orice moment.
Pentru apărarea intereselornoastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmiteinformații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială.Acestea pot include: măsuri de protecție a site-ului web și autilizatorului site-ului nostru față de atacuri cibernetice; măsuri deprevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmitereaunor informații către autoritățile publice competente; măsuri degestionare a altor tipuri de riscuri.
Prelucrarea datelor cu caracter personalse realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului General privindProtecția Datelor, având la bază atât consimțământul persoanei vizate, cât șirațiuni de executare conformă a contractelor sau de realizare a intereselorlegitime ale operatorului (cu excepţia cazului în care prevalează intereselesau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejareadatelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este uncopil).
DREPTURILEUTILIZATORILOR
Drepturile dumneavoastră privind datelecu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt: Dreptul deinformare, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergereadatelor, Dreptul la restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitateadatelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazateexclusiv pe prelucrarea automată a datelor, Dreptul de a depune plângere și dea vă adresa instanțelor judecătorești, Dreptul de retragere a consimțământului.
Dreptul de informare – puteți solicitainformații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale,privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cuprivire la destinatarii datelor dvs.;
Dreptul de acces – puteţi obţine dinpartea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracterpersonal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respectiveşi la următoarele informaţii : scopurile prelucrării; categoriile de datecu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinataricărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fiedivulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţiiinternaţionale ; acolo unde este posibil, perioada pentru care sepreconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acestlucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceastăperioadă ; dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergereadatelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracterpersonal sau dreptul de a se opune prelucrării etc.
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datelepersonale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ştergerea datelor – puteți obține ștergereadatelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau înalte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricţionareaprelucrării -puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestațiexactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, înanumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-unformat care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectiveledate să fie transmise altui operator
Dreptul la opoziţie – vă puteți opune înspecial, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim aloperatorului;
Dreptul de a nu face obiectulunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor – puteți cere și obțineintervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă putețiexprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;
Dreptul de a depune plângere șide a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față demodalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională deSupraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă putețiadresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
Dreptul de retragere aconsimțământului –în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-lputeți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doarpentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând încontinuare valabilă.
OBLIGAȚIILEOPERATORULUI DE DATE
GĂZDUIRE/HOSTING
Datele cu caracter personal înregistratepe acest website sunt stocate pe serverele Shopify. Prelucrarea datelorfurnizate și stocate respectă următoarele prevederi legale:
art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR -prelucrarea datelor de către Shopify se realizează având la bazăconsimțământul dvs., obținut ulterior unei corecte și complete informări;
art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR -prelucrarea datelor de către Shopify are loc cu scopul îndepliniriiobligațiilor contractuale asumate;
art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR -prelucrarea datelor de către Shopify se realizează în scopulintereselor legitime urmărite de operator 
Indiferent de scopul pentru care are locprelucrarea datelor cu caracter personal, sunt respectate principiile delegalitate, echitate și transparență, dar și cel potrivit căruia datele cucaracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ceeste necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
Pentru mai multe informații privindprelucrarea datelor cu caracter personale de către Shopify, accesați https://www.shopify.com/legal/privacy
Avem un contract/o convenție/act juridic(incluzând posibilitatea de includere și agreere a clauzelor din Termenii șiCondițiile website-ului) încheiat cu Shopify pentru a asigura prelucrareadatelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale îndomeniu. Respectăm obligaţiile care ne incumbă potrivit articolului 28 dinGDPR, prin alegerea unui furnizor extern de servicii care oferă garanţiisuficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatoriceadecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute înregulament şi să asigure protecţia drepturilor dumneavoastră.
CRIPTAREADATELOR
Acest site utilizează criptare SSL dinraţiuni de securitate şi pentru protecţia transmiterii informaţiilorconfidenţiale. Această criptare poate fi recunoscută de dvs. după fereastra deblocare („lock icon”) care apare în bara browser-ului şi prin schimbarea dinhttp:// în https:// a adresei browser-ului respectiv. Odată activată criptareade acest tip, datele transmise sau transferate nu vor putea fi văzute de terţi.
Conform GDPR, în cazul în careîncălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă săgenereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., operatorulacestui website vă va informa, fără întârzieri nejustificate, cu privire laaceastă încălcare, dacă nu devin incidente prevederile completatoare dinacelaşi Regulament (art. 34 alin. 3).
 RESPONSABILULCU PROTECȚIA DATELOR
Nefiind aplicabile prevederile GDPR(art. 37 alin. 1 – potrivit căruia Operatorul şi persoana împuternicită deoperator desemnează un responsabil cu protecţia datelor ori de câte ori:
1. prelucrarea este efectuată de oautoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care acţioneazăîn exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
2. activităţile principale aleoperatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau înoperaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sauscopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică apersoanelor vizate pe scară largă; sau
3. activităţile principale aleoperatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau înprelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiularticolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare lacondamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul 10)
Privind obligativitatea numirii unuiResponsabil cu protecţia datelor, pentru orice informaţii sau lămuriri privindfuncţionarea acestui website, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date:
Nume: Valentin Cotiga
E-mail: pirkapi.pkp@gmail.com
Tel: 0737538458
Fax:
Adresă de corespondenţă:contact@softretail.ro
EVIDENȚELEACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE
Conform Regulamentului GDPR, operatorulsau persoana împuternicită de operator ar trebui să păstreze, pe o perioadărezonabilă, evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate înresponsabilitatea sa. Astfel, aceste evidențe vor cuprinde toate următoareleinformații:
numele şi datele de contact aleoperatorului 
scopurile prelucrării;
descrierea categoriilor depersoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
categoriile de destinataricărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
dacă este cazul/posibil:
transferurile de date cucaracter personal
termenele-limită preconizatepentru ştergerea diferitelor categorii de date
o descriere generală amăsurilor tehnice şi organizatorice de securitate
Obligația detaliată anterior nu seaplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de 250 de angajaţi, cuexcepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă săgenereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate,prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale dedate sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şiinfracţiuni.
MĂSURI TEHNICEȘI ORGANIZATORICE ADECVATE
Având în vedere stadiul actual altehnologiei, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile pentrudrepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicaremăsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit,sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentrufiecare scop specific al prelucrării.
NOTIFICAREAAUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ÎN CAZUL ÎNCĂLĂRII SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTERPERSONAL
Conform art. 33 alin. 1 din GDPR, încazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal,vom notifica acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil,în termen de cel mult 72 de ore de la data la care am luat cunoştinţă deaceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un riscpentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
INFORMAREAPERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR DATELOR CUCARACTER PERSONAL
Raportat la prevederile art. 34 dinGDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal estesusceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţilepersoanelor fizice, vom informa persoana vizată fără întârzieri nejustificatecu privire la această încălcare, cu excepția situațiilor în care:
au fost implementate măsuri deprotecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fostaplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcareasecurităţii datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care seasigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricăreipersoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
au fost luate măsuri ulterioareprin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţilepersoanelor vizate menţionat anterior nu mai este susceptibil să sematerializeze;
ar necesita un efortdisproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informarepublică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate suntinformate într-un mod la fel de eficace.
SOCIAL MEDIA
FACEBOOKPLUGINS (LIKE & SHARE BUTTON)
Acest serviciu utilizează pluginurisociale („plugins”) gestionate de rețeaua socială facebook.com.Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Facebook (un „f” albpe o placă albastră sau un semn „thumbs up”) sau sunt etichetate prinadăugarea sintagmei „Facebook Social Plugin”. Lista și aspectulpluginurilor Facebook pot fi văzute aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În măsura în care utilizați extensia Like, veți aprecia pagina de Facebook asite-ului nostru fără a fi nevoie să îl părăsiți. În măsura în care utilizațiextensia Share, veți distribui site-ul nostru sau un anumit conținut din cadrulacestuia pe pagina dumneavoastră personală de Facebook, fără a fi nevoie să părăsițisite-ul. 
Prin intermediul pluginului, Facebookprimește informațiile pe care dumneavoastră le accesați pe site-ul nostru. Încazul în care sunteți conectat și la Facebook în același timp, Facebook poateatribui acțiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră și, implicit,dumneavoastră personal. Când dumneavoastră interacționați cu pluginurile, deexemplu făcând click pe butonul Like sau distribuind un anumit conținut de pesite, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs.pe Facebook și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Facebook, existătotuși posibilitatea ca rețeaua de socializare să obțină și să stocheze adresadumneavoastră IP. 
Făcând click pe unul dintre acestebutoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cutransferul de date cu caracter personal către Facebook. Nu deținem controlulasupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesăriiulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării dedate, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precumși permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității.
Dacă nu veţi dori ca Facebook săasocieze vizita dumneavoastră pe acest site cu informaţiile contuluidumneavoastră de Facebook, aveţi posibilitatea să vă delogaţi.
INSTAGRAMPLUGIN
Acest serviciu utilizează pluginurisociale („plugins”) gestionate de rețeaua socială Instagram, funcțiioferite de Instagram Inc., cu sediul în 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,USA. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Instagram sau suntetichetate prin adăugarea sintagmei „Instagram Social Plugin”. 
Prin intermediul pluginului, Instagrameste informat cu privire la acțiunile realizate de dumneavoastră pe paginanoastră. În cazul în care sunteți conectat și la contul personal de pe reţeauade socializare în același timp, aceasta poate atribui acțiunile realizate pepagina contului dumneavoastră de Instagram şi, implicit, dumneavoastrăpersonal. Când dumneavoastră accesați pluginurile, informațiile corespunzătoaresunt transferate din browserul dvs. pe rețeaua de socializare și stocate acolo.Chiar dacă nu sunteți membru Instagram, există totuși posibilitatea ca aceastasă obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP. 
Făcând click pe unul dintre acestebutoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cutransferul de date cu caracter personal către Instagram. Nu deținem controlulasupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesăriiulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării dedate, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Instagram, precumși permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor,puteți consulta politicile de confidențialitate Instagram la: https://help.instagram.com/155833707900388. 
Dacă sunteţi membru al Instagram și nudoriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginuluişi să le lege de datele deja stocate pe Instagram, trebuie să vă deconectaţi dela reţeaua de socializare înainte de a vizita acest site.
NEWSLETTER
Pentru a primi un newsletter, estenecesară indicarea unei adrese de e-mail valide, alături de informaţiispecifice prin care se poate identifica titularul acestei adrese. De asemenea,este necesar consimţământul dvs. pentru transmiterea newsletter-ului şi, deaceea, vă informăm că orice alte date cu caracter personal vor fi colectate şistocate doar în baza acordului dvs. Datele astfel colectate sunt prelucratedoar în vederea transmiterii newsletter-ului şi nu vor fi transmise terţilor.
Prin urmare, vom prelucra orice date pecare le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs., înconformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. 
MAILCHIMP
Acest site utilizează serviciileMailChimp pentru a transmite newsletter, întrucât MailChimp este un serviciucare poate fi implementat pentru a organiza și analiza trimiterea denewslettere.
Ca modalitate de operare, atunci cândintroduceți date în scopul de a vă abona la newsletter, informațiile suntstocate pe serverele MailChimp din Statele Unite, acest serviciu fiind furnizatde Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA30308, USA.
MailChimp este în posesia uneicertificări care este în conformitate cu „EU-US-Privacy-Shield”.”Privacy-Shield” este un acord între Uniunea Europeană (UE) șiStatele Unite ale Americii (SUA), având drept scop garantarea respectăriistandardelor europene de protecție a datelor în Statele Unite.
Mai mult, MailChimp poate fi folosit şipentru a analiza performanţa campaniilor de trimitere de newsletter şi pentru arealiza date statistice privind aceste campanii, cu rol de adaptare şieficientizare. Astfel, dacă deschideți un e-mail care a fost trimis prinintermediul MailChimp, un fișier care a fost integrat în e-mail (un așa-zis web-beacon)se conectează la serverele MailChimp din Statele Unite. Ca rezultat, poate fideterminat dacă a fost deschis sau nu un newsletter și care link a fostulterior deschis. Informațiile tehnice sunt, de asemenea, înregistrate lamomentul respectiv (de exemplu, ora de acces, adresa IP, tipul de browser șisistem de operare).
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro. 
MailChimp foloseşte Clauze ContractualeStandard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelulde protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii, accesaţi https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C şiîntreaga politică privind confidenţialitatea disponibilă aici: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
GETRESPONSE
Acest site utilizează GetResponse pentrutransmiterea de newslettere. Furnizorul este GetResponse Sp. z o.o., care aresediul înregistrat în Gdansk (80-387), Arkonska 6, A3, National Court RegisterNo. 0000187388, TAX ID (EU VAT) 9581468984, iar pentru mai multe detalii poatefi vizitat site-ul: https://www.getresponse.com/ 
Serviciile GetResponse pot fi folosite,printre altele, pentru:
a organiza și analizatrimiterea de newslettere, astfel că datele pe care le introduceți pentrua vă înscrie la newsletter sunt arhivate pe serverele GetResponse.
a analiza profilul abonaţilorla newsletter (spre exemplu, se poate analiza câți destinatari și-audeschis informaţiile primite și cât de des au accesat respectivullink). 
a se stabili dacă, după cefaceți click pe un link din newsletter, se mai efectuează şi o altăacțiune predefinită (de exemplu, achiziționarea unui produs).
a se urmări când a fost deschisun newsletter şi de a împărți destinatarii acestor newslettere în grupuri,în funcție de interesele lor.
Pentru mai multe informații desprecaracteristicile și serviciile GetResonse, puteti accesa: https://www.getresponse.com/features. 
Datele sunt prelucrate în bazaconsimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Puteţi uza oricând dedreptul de retragere a consimţământului pentru transmiterea de newslettere,prin accesarea linkului „dezabonare” din cuprinsul acestora. După cevă anulați abonamentul la newsletter, datele vor fi șterse de pe serverelenoastre, precum și de pe cele ale GetResponse. Vom continua să stocăm datele colectateînainte de dezabonare, perioadele obligatorii de stocare rămânând valabile şivor fi respectate. Datele pe care le-am stocat în alte scopuri (de exemplu,adrese de e-mail pentru înregistrarea membrilor) nu sunt afectate. Pentru maimulte detalii, consultați Regulamentul de protecție a datelor de la GetResponsela: https://www.getresponse.com/resources/getresponse-university/guides/general-data-protection-regulation-eu-gdpr.html. 
CONSTANTCONTACT
Acest site utilizează Constant Contactpentru transmiterea de newslettere. Furnizorul este GetResponse Sp. z o.o.,care are sediul înregistrat în Gdansk (80-387), Arkonska 6, A3, National CourtRegister No. 0000187388, TAX ID (EU VAT) 9581468984, iar pentru mai multedetalii poate fi vizitat site-ul: https://www.getresponse.com/
Constant Contact furnizează întreprinderilormici și organizațiilor o varietate de produse și servicii și oferte,caracteristici și funcționalități conexe.
Constant Contact este un brand alEndurance International Group. Inc., care este furnizor principal deinstrumente online pentru întreprinderile mici pentru a-și stabili și aconstrui prezența pe web, pentru a fi găsite în căutarea online și pentru a seconecta cu clienții prin intermediul rețelelor sociale sau al marketinguluiprin e-mail.
În cursul utilizării de către dvs. aserviciilor prestate prin intermediul Constant Contact, se pot obţineurmătoarele informaţii despre dvs.:
Informațiile pe care lefurnizați înainte de orice proces de înregistrare, cum ar fi adresa dvs.de e-mail atunci când o furnizați;
Informațiile pe care lefurnizați în timpul oricărui proces de înregistrare (cum ar fi numeledvs., numele companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa defacturare sau informațiile cardului de credit, locația geografică) atuncicând trimiteţi un mail (pentru asistență, spre exemplu) sau când utilizațiprodusele sau serviciile noastre în cauză şi 
Informațiile de plată pe carele furnizați atunci când achiziționați unele dintre produsele serviciileConstant Contact, inclusiv datele cărților de credit.
Date referitoare la activitateadvs. online cu privire la serviciile Constant Contact, inclusivurmătoarele:
adresa IP
tipul și versiunea browserului
locatie geografică
paginile pe care levizualizați
atunci când vă actualizați informațiile
interacțiunile dvs. cu oricevideoclipuri pe care le oferă Constant Contact.
Aceste date vor fi colectate şi stocateîntr-o varietate de locuri din cadrul infrastructurii Constant Contact,inclusiv fișiere log de sistem, baze de date back end și sisteme de analiză.Aceste date, colectate ca atare sau în combinaţie cu orice alte informaţii, vorfi utilizate în următoarele scopuri:
Pentru a vă oferi conținututil;
Pentru a asigura bunafuncționare a serviciilor, dar şi îmbunătăţirea acestora;
Pentru a vă oferi informațiilesolicitate sau asistența tehnică
Pentru a îmbunătăţi aspectelede publicitate și de marketing a serviciilor oferite (utilizarea deinformații pentru a face acest lucru este efectuată cu consimțământuldvs., atunci când este cerut de legea aplicabilă);
Pentru a diagnostica problemelecu serverele sau serviciile şi pentru comunicări;
Pentru a viza cliențiipotențiali cu diverse produse sau servicii (această direcționare esteefectuată numai cu permisiunea dvs. în cazul în care consimțământul dvs.este solicitat de legea aplicabilă);
Pentru mai multe informaţii, poate fiaccesată politica de confidenţialitate disponibilă aici https://www.endurance.com/privacy/privacy. 
ACTIVE CAMPAIGN
Serviciile oferite de Active Campaign,cu sedii în Statele Unite ale Americii (1 North Dearborn St 5th Floor Chicago,IL 60602 sau 55 Monument Circle Suite 930 Indianapolis, IN 46204) şi Australia(Sidney – 223 Liverpool Street Darlinghurst, NSW 2010) vă poate permitecrearea, postarea, stocarea şi transmiterea de informaţii de marketing sau altconținut de comunicații, inclusiv email, mesaje text sau mesaje SMS,fotografii, clipuri video, software și alte materiale. Pe scurt, ActiveCampaign vă oferă toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a creaconexiuni semnificative și pentru a vă dezvolta afacerea: marketing prin email,„marketing automation”, vânzări şi CRM (Customer Relationship Management),schimb de mesaje.
Dvs. acordați permisiunea Active Campaignde a utiliza o licență neexclusivă, gratuită, la nivel mondial, cu platăprivind utilizarea, reproducerea, adaptarea, publicarea, traducerea,distribuirea și afișarea conținutul dvs. de marketing destinatarilor saupublicului desemnat de dvs. sau în alt mod, în conformitate cu setările pe carele specificați. 
Când utilizați Serviciile, puteți săimportați date, inclusiv informații de identificare personală, care vor fiutilizate pentru a vă furniza serviciile și pentru a vă îndruma și care nu vor fidezvăluite unor terțe părți, cu excepția următoarelor situații:
Transmiterea datele de contactcu furnizorii de servicii terțe pentru a furniza serviciile noastre saupentru a administra site-ul.
Dacă vreo parte din ActiveCampaign este vândută, datele de contact pot fi parte din activele pe carele transferăm. Datele de contact pot fi dezvăluite și în cazul în careActiveCampaign analizează sau finalizează finanțarea, securizarea,asigurarea, vânzarea, cedarea sau alt tip de transfer al întregii sau al uneipărți a companiei
Ne rezervăm dreptul de autiliza, dezvălui și împărtăși informațiile și datele de contact pentru ainvestiga, a preveni sau a lua măsuri în legătură cu orice fraudăpotențială sau reală, activități ilegale, circumstanțe care amenințăsiguranța fizică a oricărei persoane.
Pentru mai multe detalii: https://www.activecampaign.com/
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/FacebookIreland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie astatuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (PrivacyShield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro. 
ActiveCampaign foloseşte ClauzeContractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, înacord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii,accesaţi https://www.activecampaign.com/legal/scc şi întreaga politică privindconfidenţialitatea disponibilă aici: https://www.activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
PLUGINS ȘITOOLS
YOUTUBE
Site-ul nostru utilizează plugin-urileplatformei YouTube, care este operat de Google. Operatorul site-ului web este YouTube,LLC, Cherry Ave 901, San Bruno, CA 94066, SUA.
Dacă vizitați o pagină de pe site-ulnostru în care a fost integrat un plug-in YouTube, va fi creată o conexiune cuserverele YouTube. În consecință, serverul YouTube va fi anunțat, care dintrepaginile au fost vizitate de dumneavoastră
În plus, YouTube va putea să introducăşi cookie-uri diferite, cu ajutorul cărora se vor putea obține informațiidespre vizitatorii site-ului nostru. Printre altele, aceste informații vor fiutilizate pentru a genera statistici video cu scopul de a îmbunătăți ușurințaîn utilizarea site-ului și de a preveni încercările de fraudare. 
Dacă sunteți conectat (ă) la contul dvs.YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, permiteți YouTube să aloce directmodelele dvs. de navigare în profilul dvs. personal. Aveți opțiunea de apreveni acest lucru prin deconectarea de pe contul YouTube.
Utilizarea YouTube se bazează peinteresul nostru de a vă prezenta conținutul online într-o manieră atrăgătoare.Conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, acesta este un interes legitim.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat. Prinurmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări dinafara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) ar trebui săaibă la bază Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard ContractualClauses) ale Comisiei Europene.
Pentru mai multe informații despre modulîn care YouTube gestionează datele despre utilizatori, consultați Politica deconfidențialitate YouTube privind datele de la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
GOOGLE WEBFONTS
Acest site utilizează Fonturile Webfurnizate de Google pentru a asigura utilizarea uniformă a fonturilor pe acestsite. 
Când accesați o pagină de pe acestwebsite, browserul dvs. va încărca, ca urmare a stabilirii unei conexiuni cuserverele Google, fonturile web necesare afișării corecte a textului și afonturilor. Astfel, 
Utilizarea Google Web Fonts se bazeazăpe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, existând un interes legitim în prezentareauniformă a fontului pe acest website. Dacă există un consimţământ exprimat înacest sens (de exemplu, consimțământul la arhivarea cookie-urilor), datele vorfi procesate exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.
Pentru mai multe informații despre modulîn care Google Web Fonts se ocupă de datele utilizatorului, consultați Politicade confidențialitate disponibilă la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
GOOGLERECAPTCHA
Utilizăm „Google reCAPTCHA”(denumit în continuare „reCAPTCHA”) pe site-ul noastre. Furnizoruleste Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA94043, SUA („Google”). Scopul reCAPTCHA este de a determina dacădatele introduse pe site-ul nostru (de exemplu, informațiile introduse într-unformular de contact) sunt furnizate de un utilizator uman sau de un programautomatizat. Pentru a determina acest lucru, reCAPTCHA analizeazăcomportamentul vizitatorilor site-ului bazându-se pe o varietate de parametri.Această analiză este declanșată automat de îndată ce vizitatorul site-uluiintră pe site. Pentru această analiză, reCAPTCHA evaluează o varietate de date(de exemplu adresa IP, timpul pe care vizitatorul site-ului le-a petrecut pe sitesau mișcările cursorului inițiate de utilizator). Datele urmărite în timpulacestor analize sunt trimise la Google. Analizele reCAPTCHA rulează înîntregime în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt avertizați că o analiză esteîn curs de desfășurare. Datele sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. f)GDPR. Operatorii site-ului web au un interes legitim, pentru a protejaconținutul web al operatorului împotriva utilizării abuzive de către sistemeleautomatizate de spionaj industrial și împotriva SPAM. 
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro. 
Google reCatpcha foloseşte ClauzeContractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, înacord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii,consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google disponibileaici: https://policies.google.com/privacy  şiaici https://policies.google.com/terms?hl=en
CHAT ONLINE
PLATFORME CHATONLINE
ZENDESK
Implementăm sistemul Zendesk pentru aprocesa întrebările utilizatorilor. Furnizorul este Zendesk, Inc, cu sediul în1019 Market Street din San Francisco, CA 94103 USA.
Folosim Zendesk pentru a putea răspundela întrebările dvs. prompt și eficient. Baza legală pentru prelucrarea datelordvs. este interesul nostru legitim, așa cum este definit în art. 6 alin. 1 lit.f) GDPR.
Ca furnizor din S.U.A., Zendesk estecertificat Privacy Shield, ceea ce înseamnă că această companie se obligă sărespecte reglementările UE privind protecția datelor. În plus, am încheiat uncontract de prelucrare a datelor cu Zendesk (Acord de prelucrare a datelor).Acest lucru asigură faptul că Zendesk procesează datele de utilizator primitenumai în cadrul standardelor UE de protecție a datelor și exclusiv pentruprelucrarea anchetelor și că Zendesk nu va împărtăși aceste date unor terțepărți.
Pentru a putea trimite întrebări,trebuie să introduceți adresa de e-mail și numele dvs.
Dacă nu sunteţi de acord cu prelucrareadatelor dvs. prin intermediul companiei Zendesk, aveți opțiunea alternativă dea comunica cu noi prin e-mail, telefon sau fax.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro. 
Zendesk foloseşte Clauze ContractualeStandard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelulde protecţie garantat prin GDPR. Pentru mai multe informaţii, accesaţi: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.
TAWK.TO
Folosim monitorizarea mesajelor primitede la vizitatorii noștri și implementăm comunicarea personalizată cu aceștia.Furnizorul este Tawk.to inc., cu sediul în 187 East Warm Springs Rd, SB298, LasVegas, NV, 891119. Utilizăm tawk.to pentru a oferi vizitatorilor noștriasistență rapidă și fiabilă. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cucaracter personal prin intermediul tawk.to este reprezentat de art. 6 alin. 1lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentrulegalitatea prelucrării.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/FacebookIreland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuatcă protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nuare un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro. 
Tawk.to respectă cadrele legislativeaplicabile privind colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personaletransferate din Uniunea Europeană și Regatul Unit și / sau Elveția în StateleUnite. Conform Politicii de confidențialitate disponibile aici – https://www.tawk.to/privacy-policy/, Tawk.todeclară că principiile cuprinse în cadrele legislative amintite vor prevalapentru protejarea datelor cu caracter personal, în special în caz de transferinternațional de astfel de date. Amintim în continuare câteva din liniileprincipale urmate de Tawk.to pentru asigurarea confidentialiății și securitățiiprelucrării datelor cu caracter personal: i) Nu vor fi solicitate date șiinformații personale decât dacă sunt cu adevărat necesare; ii) Datele personalenu vor fi dezvăluite decât pentru a respecta legea, pentru a dezvolta produselesau a proteja drepturile; iii) Nu vor fi stocate informații personale peserverele Tawk.to decât dacă este necesară pentru operarea continuă a unuiadintre serviciile oferite.
Dacă nu sunteţi de acord cu prelucrareadatelor dvs. prin intermediul Tawk.to, aveți opțiunea alternativă de a comunicacu noi prin e-mail, telefon sau fax.
FACEBOOKMESSENGER
Pe acest website folosim FacebookMessenger, aplicație gratuită de mesagerie instantanee, asigurându-se astfelschimbul instantaneu de mesaje de tip text cu una sau chiar mai multe persoanesau calculatoare deodată. Este o aplicație și platformă americană de mesageriedezvoltată de Facebook, Inc. Dezvoltată inițial ca Facebook Chat în 2008,compania și-a reînnoit serviciul de mesagerie în 2010.
Prin intermediul Facebook Messenger, văputem asigura asistență rapidă, permițând interacțiunea cu noi, inclusiv prinurmărirea achizițiilor, prin primirea notificărilor și inițierea de conversațiipersonale cu reprezentanții serviciului clienți ai companiei.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelorcu caracter personal prin intermediul Facebook Messenger este reprezentat deart. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitimpentru legalitatea prelucrării. În ceea ce privește prelucrarea datelor cucaracter personal, Facebook Irlanda poate fi contactată online sau prin poștăla următoarea adresă Facebook Irlanda Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, Dublin 2 Irlanda.
Datele colectate prin intermediulFacebook Messenger sunt utilizate, printre altele, pentru oferirea,personalizarea și îmbunătățirea chat-ului, pentru a permite oferirea deservicii de analiză, dar și pentru comunicarea cu dumneavoastră. 
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro. 
Facebook Messenger respectă prevederileGDPR și Clauzele Contractuale Standard (SSC – Standard Contractual Clauses)aprobate de Comisia Europeană, luând în considerare în permanență deciziileacesteia cu privire la transferurile de date către Statele Unite și alte țări.Comisia Europeană a recunoscut ţări precum Andorra, Argentina, Canada(organizații comerciale), Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man,Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția și Uruguay ca oferind o protecțieadecvată. 
Mai multe informații sunt disponibileaici https://www.facebook.com/privacy/explanation şiaici  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
WHATSAPP
Prin intermediul WhatsApp, asigurăm ocomunicare eficientă cu clienții noștri. Pentru cei care locuiesc într-o țarădin Spațiul Economic European (care include Uniunea Europeană) și orice altățară sau teritoriu inclus (denumită în mod colectiv „RegiuneaEuropeană”), Whatsapp este operat de către WhatsApp Ireland Limited, cusediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
Conform politicii WhatsApp, care poatefi consultată și analizată aici: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy,Whatsapp Ltd. fiind și parte din Companiile Facebook, prin intermediul acestuiserviciu se colectează și prelucrează date cu caracter personal cu respectareaprincipiilor de securitate și confidențialitate aplicabile la nivel european(în special, RGPD) sau la nivel internațional (dacă vorbim de servicii puse ladispoziție de Whatsapp Inc. –  EU-U.S. Privacy Shield Framework and theSwiss-U.S. Privacy Shield Framework).
Prin intermediul Whastapp seprelucrează:
date furnizate chiar de cătreutilizatori (cum ar fi cele legate de contul de utilizatori – numărul detelefon, nume de profil, fotografia – conexiunile utilizatorului. În ceeace privește mesajele transmise, acestea nu sunt stocate pe servereleWhatsApp, cu excepția celor care nu putut fi trimise (spre exemplu, pentruun utilizator offline) și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 dezile înainte de a fi șterse.
date colectate în mod automat(informații privind status-ul utilizatorului “last seen status”,preferințe ale utilizatorului stocate prin intermediul cookies, adresa IP,informații legate de browser, unele informații legate de tranzacții șiplăți – pentru termenii și condițiile privind plățile, recomandăm să consultați https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#payments-in).
Temeiul legal pentru prelucrarea datelorcu caracter personal prin intermediul Whatsapp este reprezentat de art. 6 lit.f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitateaprelucrării.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
WhatsApp foloseşte Clauze ContractualeStandard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în acord cu nivelulde protecţie garantat prin GDPR, conform informaţiilor disponibile aici https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations
PUBLICITATE ȘIANALIZĂ
GOOGLEANALYTICS
Acest site utilizează funcțiileserviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu esteGoogle Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043.
Google Analytics utilizează așa-numitelecookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate pe computer șicare permit o analiză a utilizării site-ului de către utilizatori. Informațiilegenerate de cookie-uri cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui siteweb este, de obicei, transferat pe un server Google din Statele Unite, undeeste stocat.
Stocarea cookie-urilor Google Analyticsși utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit.f) GDPR. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza tiparelorutilizatorilor pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât șiactivitățile de publicitate ale operatorului.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection Commissioner/FacebookIreland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuatcă protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nuare un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
Transmiterea datelor către Statele Uniteale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale ComisieiEuropene.
Anonimizare IP
Pe acest site am activat funcția deanonimizare IP. Ca rezultat, adresa IP va fi abreviată de Google în statelemembre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Convențiaprivind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în Statele Unite.IP-ul complet va fi transmis către unul dintre serverele Google din StateleUnite și va fi abreviat acolo doar în cazuri excepționale. În numeleoperatorului acestui site, Google va folosi aceste informații pentru a analizautilizarea de către dvs. a acestui site, pentru a genera rapoarte privindactivitățile site-ului web și pentru a furniza alte servicii operatoruluiacestui site în legătură cu utilizarea site-ului. Adresa IP transmisă împreunăcu Google Analytics din browserul dvs., nu vor fi fuzionate cu alte date dinposesia Google.
Browser plug-in
Aveți opțiunea de a preveni arhivareacookie-urilor făcând modificări pertinente ale setărilor software-uluibrowserului dvs. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că, în acest caz, esteposibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site. În plus, avețiopțiunea de a preveni înregistrarea datelor generate de cookie și legate deutilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa IP) de către Google,precum și de prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalândplug- in disponibil sub link-ul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Obiecția față de înregistrarea datelor
Aveți opțiunea de a împiedicaînregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics făcând click pe următorullink. Acest lucru va duce la plasarea unui cookie de renunțare, care împiedicăînregistrarea datelor dvs. în timpul viitoarelor vizite la acest site:dezactivarea Google Analytics.
Pentru mai multe informații despre manipulareadatelor utilizatorilor de către Google Analytics, consultați Declarația privindconfidențialitatea datelor Google la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.
Parametrii demografici furnizați deGoogle Analytics
Acest site utilizează funcția”parametri demografici” furnizată de Google Analytics, prinintermediul cărora se generează rapoarte care oferă informații privind vârsta,genul și interesele vizitatorilor site-ului web. Sursele acestor informațiisunt publicitatea pe criterii de interes generată de Google, precum și datelevizitatorilor obținute de la terţi prestatori de servicii. Aceste date nu potfi alocate unui anumit individ. Aveți opțiunea de a dezactiva această funcţieîn orice moment, făcând modificări pertinente ale setărilor pentru publicitateîn contul dvs. Google sau puteți în general, interzice înregistrarea datelordvs. de către Google Analytics.
Perioada de arhivare
Datele privind nivelul utilizatorilorsau al incidentelor stocate de Google legate de cookie-uri, ID-uri deutilizator sau ID-uri de publicitate (de exemplu, module cookie DoubleClick, IDde publicitate Android) vor fi anonime sau șterse după 0. Pentrudetalii, faceți click pe următorul link: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906
ALTE SERVICIIDE PUBLICITATE ȘI ANALIZĂ
GOOGLEANALYTICS REMARKETING
Site-ul nostru utilizează funcțiileGoogle Analytics Remarketing, în combinație cu funcțiile Google AdWords șiGoogle DoubleClick, care funcționează pe toate dispozitivele. Furnizorulacestor soluții este Google Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, 1600Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043.
Această funcție permite conectareagrupurilor țintă publicitare generate cu Google Analytics Remarketing cufuncțiile Google AdWords și Google DoubleClick, care funcționează pe toatedispozitivele. Acest lucru face posibilă afișarea mesajelor publicitarepersonalizate bazate pe interes, în funcție de modelele de utilizare anterioarăși de navigare pe un dispozitiv (de exemplu, telefonul mobil) într-o manierăadaptată atât pentru dvs., cât și pentru oricare dintre dispozitivele dvs. (deexemplu, tabletă sau PC).
Dacă ne-ați dat consimțământul, Googleva conecta progresul browserului web și al aplicației la contul dvs. Google înacest scop. Prin urmare, este posibil să fie afişate aceleași mesajepublicitare personalizate pe fiecare dispozitiv pe care vă conectați cu contuldvs. Google.
Pentru a susține această funcție, GoogleAnalytics înregistrează ID-urile autentificate ale utilizatorilor temporarconectați la datele Google Analytics pentru a defini și a compila grupurilețintă pentru ca anunțurile să fie afișate pe toate dispozitivele.
Aveți opțiunea de a crea obiecțiipermanente în ceea ce privește remarketingul / direcționarea pe toatedispozitivele, dezactivând publicitatea personalizată în contul dvs. Google.Pentru a face acest lucru, urmați acest link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 
Consolidarea datelor înregistrate încontul dvs. Google va avea loc exclusiv pe baza consimțământului dvs. pe careîl puteți da companiei Google și, de asemenea, revoca (articolul 6 alin. 1 lit.a GDPR). Procesele de înregistrare a datelor care nu sunt consolidate în contuldvs. Google (de exemplu, pentru că nu aveți un cont Google sau v-ați opusconsolidării datelor), înregistrarea datelor se face pe baza articolului Art. 6alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim rezidă din faptul că operatorulsite-ului are un interes legitim în analiza anonimă a vizitatorului site-uluiweb în scopuri publicitare.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
Transmiterea datelor către Statele Uniteale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale ComisieiEuropene. 
Pentru mai multe informații șireglementări pertinente privind protecția datelor, consultați Politicile deconfidențialitate ale datelor Google la: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.
GOOGLE ADS ANDGOOGLE CONVERSION TRACKING
Acest site utilizează Google Ads. Adseste un program promoțional online al Google Inc. – 1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google”).
În legătură cu Google Ads, folosim uninstrument numit Urmărirea conversiilor. Dacă dați click pe un anunț publicatde Google, va fi plasat un modul cookie pentru scopuri de urmărire aconversiilor. Fișierele cookie sunt fișiere text minuțioase pe care browserulweb le plasează pe computerul utilizatorului. Aceste cookie-uri expiră după 30de zile și nu sunt folosite pentru a identifica personal utilizatorii. Dacăutilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site și cookie-ul nu aexpirat încă, Google va putea recunoaște faptul că utilizatorul a făcut clickpe un anunț și a fost conectat la această pagină.
Un alt modul cookie este alocat fiecăruiclient Google Ads. Aceste module cookie nu pot fi urmărite prin intermediulsite-urilor web ale clienților Ads. Informațiile obținute cu ajutorul modulelorcookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversiepentru clienții Ads care au optat pentru utilizarea urmăririi conversiilor.Utilizatorii primesc numărul total de utilizatori care au făcut click peanunțurile lor și au fost conectați la o pagină echipată cu o etichetă deurmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ele nu primesc nicio informație caresă le permită să identifice personal acești utilizatori. Dacă nu doriți să fiţiimplicat, aveți opțiunea de a obiecta față de această utilizare prindezactivarea cu ușurință a modulului cookie de urmărire a conversiilor Googleprin intermediul browserului dvs. web în conformitate cu setărileutilizatorului. Dacă faceți acest lucru, nu veți fi inclus în statisticileprivind Urmărirea conversiilor.
Depozitarea cookie-urilor”Conversion” și utilizarea acestui instrument de urmărire se bazeazăpe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim înanaliza tiparelor utilizatorilor, în scopul optimizării ofertelor web și apublicității operatorului.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
Transmiterea datelor către Statele Uniteale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale ComisieiEuropene. 
Pentru a consulta informații maidetaliate despre Google Ads și Urmărirea conversiilor Google, consultațiPoliticile de confidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Puteți configura browser-ul dvs. în așafel încât să fiți notificat în orice moment când sunt plasate module cookie șiputeți permite cookie-urile numai în anumite cazuri sau să excludeți acceptareacookie-urilor în anumite cazuri sau pentru toate situaţiile și puteți, deasemenea, să activați ștergerea automată a cookie-urilor după închidereabrowserului. Dacă dezactivați modulele cookie, funcțiile acestui site Web potfi limitate.
GOOGLE ADSENSE
Acest site utilizează Google AdSense, unserviciu pentru integrarea anunțurilor oferite de Google Inc.(„Google”). Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., 1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.
Google AdSense utilizează așa-numitelecookie-uri; adică fișierele text stocate pe computer și care permit analizareautilizării de către dvs. a acestui site web. Google AdSense utilizează, deasemenea, așa-numitele Web Beacons (grafică invizibilă). Aceste beaconuri Webpot fi folosite pentru a analiza informații, cum ar fi datele privind traficulvizitatorilor pe acest site web.
Informațiile generate de cookies și WebBeacons cu privire la utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP) șilivrarea formatelor publicitare sunt transferate pe un server Google dinStatele Unite, unde sunt arhivate. Google poate să distribuie aceste informațiipartenerilor contractuali Google. Cu toate acestea, Google nu va alătura adresaIP cu alte date stocate de Google.
Stocarea cookie-urilor AdSense sebazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site-ului are un intereslegitim în analiza tiparelor utilizatorilor, în scopul optimizării ofertelorweb și a publicității operatorului.
Puteți preveni instalarea acestorcookie-uri făcând o ajustare pertinentă a setărilor software-ului dvs. debrowser; cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că, în acest caz, esteposibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Prin utilizareaacestui site, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor pe care lecolectăm despre dvs. în modul descris mai sus și că sunteți de acord cu scopulde utilizare menționat mai sus.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
Transmiterea datelor către Statele Uniteale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale ComisieiEuropene. Pentru mai multe informaţii, consultați Politicile deconfidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
FACEBOOK PIXEL
Pentru a măsura ratele de conversie,site-ul nostru utilizează pixelul activității vizitatorilor Facebook, operat deFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA(„Facebook”).
Acest instrument permite urmărireavizitatorilor paginii după ce au fost conectați la site-ul web al furnizoruluidupă ce au făcut click pe un anunț Facebook. Acest lucru face posibilăanalizarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și decercetare de piață și optimizarea campaniilor viitoare de publicitate.
Pentru operatorii acestui site, datele colectatesunt anonime. Nu suntem în situația de a ajunge la nicio concluzie cu privirela identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, Facebook arhiveazăinformațiile și le procesează, astfel încât să fie posibilă conectarea laprofilul respectiv, iar Facebook este în măsură să utilizeze datele în scopuripromoționale proprii, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor dinFacebook. Aceasta permite Facebook să afișeze anunțuri atât pe paginileFacebook, cât și în afara Facebook. Operatorii acestui site nu au niciuncontrol asupra utilizării acestor date.
Utilizarea Facebook Pixel se bazează peArt. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim încampanii de publicitate eficiente, care includ și medii sociale.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data ProtectionCommissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), CurteaEuropeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul deconfidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cucaracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European(EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard(SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis douăseturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de laoperatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în afara UE sau aSpațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauzecontractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE cătreprocesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privindaceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
Transmiterea datelor către Statele Uniteale Americii se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale ComisieiEuropene. În politicile Facebook privind confidențialitatea datelor, veți găsiinformații suplimentare despre protejarea confidențialității la adresa: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
De asemenea, aveți opțiunea de adezactiva funcția de remarketing „Audiențe personalizate” dinsecțiunea Setări pentru anunțuri de sub https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să vă conectați la Facebook.
Dacă nu aveți un cont Facebook, putețidezactiva publicitatea bazată pe utilizatori prin Facebook pe site-ul Web alInteractive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.
HOTJAR
Acest site utilizează Hotjar. Furnizoruleste Hotjar Ltd., cu sediul în Centrul de afaceri St Julians, Str. Elia Zammitnr. 3, Nivelul 2, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website:https://www.hotjar.com).
Hotjar este un instrument folosit pentrua analiza modelele de utilizatori pe acest site. Hotjar are, de asemenea,capacitatea de a determina cât timp a rămas cursorul într-o anumită poziție.Bazându-se pe aceste informații, Hotjar compilează așa-numitele Heatmaps, carefac posibilă determinarea părților site-ului pe care vizitatorul le revizuieștecu preferință. De asemenea, se poate stabili cât timp ați rămas pe o pagină asite-ului și când ați plecat. De asemenea, se poate determina momentul în careați suspendat efectuarea intrărilor într-un formular de contact (așa-numitelecanale de conversie).
În plus, Hotjar poate fi utilizat pentrua obține feedback direct de la vizitatorii site-ului. Această funcție vizeazăîmbunătățirea ofertelor site-urilor web ale operatorului de site.
Hotjar utilizează cookie-uri. Fișierelecookie sunt fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dvs. și stocatede browser. Scopul lor este să facă prezentarea site-ului mai prietenoasă, maieficientă și mai sigură. Aceste module cookie permit determinarea, în special,dacă site-ul a fost utilizat cu un anumit dispozitiv sau dacă funcțiile Hotjarau fost dezactivate pentru respectivul browser. Fișiere cookie Hotjar vorrămâne pe dispozitiv până când le ștergeți.
Puteți configura browser-ul dvs. în așafel încât să fiți notificat în orice moment când sunt plasate module cookie șiputeți permite cookie-urile numai în anumite cazuri sau să excludeți acceptareacookie-urilor în anumite cazuri și puteți, de asemenea, să activați ștergereaautomată a cookie-urilor după închiderea browserului. Dacă dezactivați modulelecookie, funcțiile acestui site Web pot fi limitate.
Utilizarea Hotjar și stocareacookie-urilor Hotjar se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorulsite-ului are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor, în scopuloptimizării ofertelor web și a publicității operatorului.
Dezactivarea Hotjar
Dacă doriți să dezactivați înregistrareadatelor de către Hotjar, faceți click pe link-ul de mai jos și urmațiinstrucțiunile furnizate sub linkul: https://www.hotjar.com/opt-out. 
Rețineți că va trebui să dezactivațiseparat Hotjar pentru fiecare browser și fiecare dispozitiv. Pentru mai multeinformații detaliate despre Hotjar și despre datele care trebuie înregistrate,consultați Declarația de confidențialitate a Hotjar de la date, sub linkulurmător: https://www.hotjar.com/privacy.
E-COMMERCE ȘIMODALITĂȚI DE PLATĂ
E-COMMERCE
Prelucrăm date cu caracter personal atâtcât este necesar pentru a încheia sau modifica un raport contractual cusocietatea noastră/societatea care administrează acest site, respectândprevederile art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR1. Astfel, prelucrăm (colectăm,înregistrăm, structurăm, stocăm, modificăm, extragem etc.) datele cu caracterpersonal din momentul accesării acestui website numai cu scopul facilităriiaccesului la produsele sau serviciile noastre sau/şi pentru a încasacontravaloarea acestora.
Datele clienţilor noştri vor fi ştersedupă o perioadă de lunidupă o perioadă de 5 ani
PLĂȚI ONLINE
Conform Regulamentului, “învederea menţinerii securităţii şi a prevenirii prelucrărilor care încalcăprezentul regulament, operatorul sau persoana împuternicită de operator artrebui să evalueze riscurile inerente prelucrării şi să implementeze măsuripentru atenuarea acestor riscuri, cum ar fi criptarea” – considerentul83. Astfel că disponibilitatea de criptare puternică și eficientă este onecesitate pentru garantarea protecției, confidențialității și integritățiidatelor cu caracter personal.
În timpul procesului de cumpărare aproduselor comercializate prin acest website, datele dumneavoastră bancare suntîn siguranță! 
Folosim metode sigure de criptare,datele fiind transmise prin conexiuni de înaltă securitate către unitățilefinanciare. Astfel că datele furnizate de dumneavoastră pentru efectuarea deplăți nu sunt transmise către terți și nu rămân salvate în baze de date.
PAYU
PayU, cu sediul în Clădirea OperaCenter, Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, etaj 6, Sector 5, București,România, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate decătre dumneavoastră atunci când utilizați acest website.
PayU poate colecta de la dumneavoastrădate cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă lefurnizați voluntar. 
Colectarea de date cu caracter personalpe Site-ul secure.PayU.ro implică: 
Formularele de plată online prezentatedumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul dinwebsite-urile comercianților web care folosesc soluția PayU vor trebuicompletate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii,inclusiv datele cu caracter personal. 
Datele cu caracter personal colectate peSite-ul secure.payu.ro sunt folosite în următoarele scopuri:  
facturăriiproduselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
livrării acestora; 
efectuării plățiionline;  
asigurării securitățiitranzacției eCommerce/plății online prin aplicarea de filtreantifraudă. 
Datele cu caracter personal vor putea fidezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privindfraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățileonline, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse,respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiileabilitate. 
Prin continuarea tranzacției e-Commercedin cadrul paginii de plată, prin intermediul Site-ului secure.payu.ro, văexprimați expres consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelorcu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către PayU. 
PayU colectează informații și leprelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorulSite-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. PayU poatefolosi în cadrul Site-urilor cookie-uri. Un cookie este un fișier pe careserverele le trimit computerului dumneavoastră și pe care computeruldumneavoastră îl trimite înapoi de fiecare dată când accesați o pagină pe Site-ulnostru. 
Cookie-urile sunt folosite înurmătoarele scopuri:  
Pentru a îmbunătăți securitateaaccesului. 
Pentru a îmbunătățiuzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun. 
Majoritatea browserelor de internetacceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți solicita browseruluiutilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea decookie-uri și să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pecare le vizitați. Dacă decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți puteatotuși să accesați secțiuni ale Site-ului nostru care sunt disponibilepublicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații șicaracteristici de pe Site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiențadumneavoastră pe Site-ul nostru. 
PayU poate dezvălui datele cu caracterpersonal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile debună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea larigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale PayUși ale site-urilor sale web,  (c) acționarea  circumstanțe de pentru protejarea siguranței personale  angajaților, utilizatorilor deproduse  servicii,   persoanelor publice.
Pentru mai multe detalii, puteţiaccesa: https://www.payu.ro/politica-de-confidentialitate 
NETOPIAMOBILPAY
NETOPIA mobilPay lucreazăpermanent pentru realizarea obiectivelor clienților prin plăți sigure, rapidesi facile. NETOPIA mobilPay este un serviciu oferit de NETOPIA SRL, care îşiare sediul în Bucureşti, Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5 Office Building,etaj 4, sector 2, 021901.
În măsura în care sunteți utilizatoral serviciilor prestate de Netopia, această entitate va prelucradatele dumneavoastră după cum urmează:
în calitate de împuternicit alcomerciantului către care faceți o plată utilizând serviciile Netopia, întemeiul contractului dintre dumneavoastră și respectivul comerciant,pentru scopul activității de facilitare (procesare) a plăților efectuatede dumneavoastră către respectivul comerciant;
în calitate de operator, întemeiul obligațiilor legale ce revin Netopia, pentru scopul monitorizăriiși filtrării anti-fraudă.
Există anumite scopuri de prelucrare,pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca Netopia săobțină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate firetras în orice moment, iar Netopia va ține cont de preferințele dumneavoastră.Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Netopia să vă soliciteconsimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prinintermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii Netopia, aleentităților afiliate Netopia sau  ale partenerilor Netopia, după caz (inclusivtransferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura încare este necesar), precum și transmiterea de către Netopia a unor comunicăricomerciale în acest scop.
Netopia prelucrează următoarelecategorii de date cu caracter personal:
Date de identificare, constândîn nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul declient atribuit de comerciantul către care faceți o plată utilizândserviciile Netopia;
Date de natura financiară,constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pecard, data expirării, codul CVV, cod unic de identificare tranzacție șiorice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în caresunt necesare desfășurării activității Netopia, în scopurile descrise maijos;
Date referitoare la activitateafrauduloasă / potențial frauduloasă, constând în date referitoare laacuzații și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea debani și finanțarea actelor de terorism;
Date derivate din categoriilesus-menționate, constând în date privind istoricul activității deutilizare a serviciilor Netopia, informații ce rezultă dinneconformitățile semnalate de orice persoană.
Refuzul de a furniza datele cu caracterpersonal care vă sunt solicitate de către Netopia poate determinaimposibilitatea furnizării serviciilor Netopia și/sau îndeplinirii celorlaltescopuri de prelucrare de către Netopia.
Pentru mai multe detalii, puteţiaccesa: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/.
CONCLUZIE
Prezenta politică privind prelucrareadatelor cu caracter personal este generată în conformitate cu prevederileRegulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea cepriveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţiea acestor date, dar şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale aplicabile.
Ne rezervăm dreptul de a face oricecompletări sau modificări la această politică. Recomandăm consultarea Politiciiîn mod regulat pentru o informare corectă și actualizată în ceea ce priveșteprelucrarea datelor personale.
Pentru mai multe detalii cu privire laprezenta Politică GDPR, precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre celemenţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contactindicate mai sus.